İdare

Trabzon Reji İdaresi 1883-1914

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi­nin dü­zen­le­di­ği Bir Ki­tap Bir Ya­zar se­ri­si­nin 52. top­lan­tı­sın­da Fi­liz Dı­ğı­roğ­lu’nun Trab­zon Re­ji İda­re­si isim­li ki­ta­bı ko­nu­şul­du. Re­ji İda­re­si’nin Trab­zon’da­ki uy­gu­la­ma­la­rı­nı ele alan ça­lış­ma Os­man­lı Ban­ka­sı Ar­şiv …

Devamını Oku

II. Abdülhamit Döneminde Malî İdare

Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin Bir Kitap/Bir Yazar etkinliğinin Şubat ayı konuğu, Tezyid-i Varidat Tenkih-i Masarifat II. Abdülhamid Döneminde Malî İdare (İstanbul, 2005) adlı kitabıyla Ömer Faruk Bölükbaşı idi. Yazar, …

Devamını Oku