İhvan

İhvan-ı Müslim’in Geleceği*

Küresel Araştırmalar Merkezi “Ortadoğu Konuşmaları” toplantı dizisinin yirmincisinde Exeter Üniversitesi İslam Araştırmaları Enstitüsü’nden Dr. Omar Ashour’u konuk etti. Ashour, Mısır’da darbe sonrası dönemde İhvan-ı Müslimin’in (Müslüman …

Devamını Oku

İslâmî İlimler 10 İhvan’dan Cüheyman’a Suudi Arabistan ve Vehhabilik

İh­van’dan Cü­hey­man’a: Suû­di Ara­bis­tan ve Veh­ha­bi­lik, İma­met Mü­ca­de­le­si ve Ha­şi­mo­ğul­la­rı ve Geç­miş­ten Gü­nü­mü­ze Kâ­be’nin İş­gal Ta­ri­hi ad­lı eser­le­ri ka­le­me alan Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si İs­lâm Mez­hep­le­ri Ta­ri­hi öğ­re­tim üye­le­rin­den Prof. …

Devamını Oku