İmece

İmece Usulü Sinema

Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği si­ne­ma soh­bet­le­ri­nin il­ki Ara­lık ayın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Yö­net­men Gök­han Yor­gan­cı­gil’in ağır­lan­dı­ğı ilk otu­rum­da Sı­fır De­di­ğim­de fil­mi­nin ya­pım sü­re­ci ve si­ne­ma üze­ri­ne uzun so­luk­lu bir soh­bet …

Devamını Oku