İptal

İç-Dış Ay­rı­mı­nı İp­tal Et­mek ya da Dış Po­li­ti­ka­nın Al­tı­nı Oy­mak

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Te­zat top­lan­tı­la­rı­nın Ma­yıs ayı ko­nu­ğu Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü dok­to­rant­la­rın­dan Ali Bal­cı idi. Top­lan­tı­da Bal­cı’nın, “Türk Dış Po­li­ti­ka­sı ve Dev­let …

Devamını Oku