Irak

Ateş Hattında Irak

Uzunca bir süredir “Arap Baharı” ile bağlantılı gelişmelerin gölgesinde kalan ve büyük ölçüde dünya gündeminden düşen Irak, haziran ayı içerisinde ülkenin ikinci büyük vilayeti olan Musul’un …

Devamını Oku

İşgalin 9. Yıldönümünde Irak

Mart ayı itibarıyla işgali üzerinden tam dokuz yıl geçen Irak’ın hâlihazırdaki durumu “İşgalin 9. Yıldönümünde Irak” panelinde tartışıldı. NTVprogram yapımcısı gazeteci-yazar Mete Çubukçu’nun katılamadığı panelde, SETA Dış …

Devamını Oku

Türkiye ve İran’ın Irak’a Yönelik Politikalarının Mukayesesi

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Te­zat top­lan­tı­la­rı­nın Şu­bat ayın­da­ki ko­nu­ğu Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Si­ya­set Bi­li­mi ve Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü’nde dok­to­ra ya­pan Mu­rat Ye­şil­taş’tı. Top­lan­tı­da Ye­şil­taş’ın iki kom­şu …

Devamını Oku