İttifak

Napolyon’a Karşı Osmanlı ve Avrupa İttifakı (1798-1802)

 Mer­ke­zin­de Na­pol­yon’a kar­şı ku­ru­lan Os­man­lı-Av­ru­pa it­ti­fa­kı­nı ele alan, Kah­ra­man Şa­kul’un Ge­or­ge­town Üni­ver­si­te­si’nde ta­mam­la­dı­ğı, 1798-1802 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan dok­to­ra te­zi; as­ke­rî, dip­lo­ma­tik, lo­jis­tik, ik­ti­sa­dî me­se­le­ler ve it­ti­fak­lar gi­bi …

Devamını Oku

Türk Dış-Po­li­ti­ka­sın­da Ye­ni Bir Pers­pek­tif: Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı Gi­ri­şi­mi?

Ma­yıs ayın­da Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği Te­zat su­num­la­rı­nın ilk ko­nu­ğu Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si Ka­mu Yö­ne­ti­mi Bö­lü­mü araş­tır­ma gö­rev­li­le­rin­den ve ay­nı bö­lü­mün dok­to­rant­la­rın­dan Ne­bi Miş idi. Miş, Ali …

Devamını Oku