Murat Yeşiltaş

Soğuk Savaşta Çin Dış Propaganda Söylemi: Yabancı Dil Yayınları ve Pekin Radyosu

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği “Çin Ko­nuş­ma­la­rı”nın ikin­ci ko­nu­ğu Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Si­ya­set Bi­li­mi ve Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü öğ­re­tim üye­le­rin­den Dr. Çağ­daş Ün­gör’dü. Ün­gör, Bing­ham­ton Üni­ver­si­te­si Ta­rih Bö­lü­mü’nde …

Devamını Oku

Türk Dış-Po­li­ti­ka­sın­da Ye­ni Bir Pers­pek­tif: Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı Gi­ri­şi­mi?

Ma­yıs ayın­da Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği Te­zat su­num­la­rı­nın ilk ko­nu­ğu Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si Ka­mu Yö­ne­ti­mi Bö­lü­mü araş­tır­ma gö­rev­li­le­rin­den ve ay­nı bö­lü­mün dok­to­rant­la­rın­dan Ne­bi Miş idi. Miş, Ali …

Devamını Oku