Jön-Türk

Jön Türk­ler ve Ma­ke­don­ya So­ru­nu (1890-1918)

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi­nin ay­lık fa­ali­ye­ti Bir Ki­tap Bir Ya­zar se­ri­si­nin 48. top­lan­tı­sın­da Meh­met Ha­cı­sa­li­hoğ­lu’nu ağır­la­dık. Ha­cı­sa­li­hoğ­lu ile 2001 yı­lın­da Al­man­ya’da ta­mam­la­dı­ğı dok­to­ra te­zi­nin ki­tap­laş­mış ver­si­yo­nu olan …

Devamını Oku

Jöntürk Modernizmi ve “Alman Ruhu”

İlk izlerine 18. yüzyıl başlarında rastladığımız Batılılaşma/Garplılaşma hareketi, Osmanlı toplumunu önemli ölçüde etkilemiştir. 1700’lerin sonundan itibaren askerî alanda alınan üst üste yenilgiler, Osmanlı aydın ve bürokratını …

Devamını Oku