Mesut Özcan

Dünya Politikasında Hindistan

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin Ekim ayı konuklarından biri, Hindistan Jawaharlal Nehru Üniversitesi’nin Batı Asya Çalışmaları Merkezi’nden Prof. A. K. Ramakrishnan idi. Dünyanın farklı yerlerinde görev yapan ve …

Devamını Oku

Politics and Ethics in Islamic Thought

 Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin Tem­muz ayı özel et­kin­lik ko­nu­ğu Fi­lis­tin’den Al Kuds Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­si Pro­fe­sör Mus­ta­fa Abu Sway ol­du. Ku­düs’te­ki gö­re­vi­nin dı­şın­da dün­ya­nın fark­lı ül­ke­le­rin­de ho­ca­lık …

Devamını Oku