Modernite

Sivil Toplum, Hristiyanlık ve İslâm: Medeniyetler Çatışması mı, Çoklu Moderniteler mi? (Civil Society, Christianity and Islam: A Clash of Civilizations or Multiple Modernities?)

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi ve Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği “Dî­vân Top­lan­tı­la­rı”nın Ma­yıs ayı ko­nu­ğu, Bos­ton Üni­ver­si­te­si Kül­tür, Din ve Dün­ya Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi (The Ins­ti­tu­te on Cul­tu­re, …

Devamını Oku

Kültür Felsefesi Bağlamında Modernite ve Postmodernite

Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı ve Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­kez­le­ri­nin or­tak dü­zen­le­di­ği “Kül­tür Fel­se­fe­si Bağ­la­mın­da Mo­der­ni­te ve Post­mo­der­ni­te” baş­lık­lı prog­ram, bu alan­da Tür­ki­ye’de en yet­kin isim­ler­den bi­ri olan Pro­fe­sör İs­ma­il …

Devamını Oku