SAM

SAM Şiir Akşamları

Sa­nat, mut­lak ya­rat­ma gü­cü­nün in­san elin­de­ki tak­li­di­dir. Cum­hu­ri­yet son­ra­sı şi­i­ri­miz mut­lak­la ba­ğı­nı sı­kı tut­ma­ya gay­ret edi­yor­du. Ne­cip Fa­zıl, Ah­met Ham­di gi­bi şa­ir­ler bu­nun en iyi ör­nek­le­ri. …

Devamını Oku

SAM Ayın Filmi

“Ya için­de­sin­dir çem­be­rin ya da dı­şın­da yok ola­cak­sın!”Yö­net­men­li­ği­ni An­drei Konc­ha­lovsky’nin yap­tı­ğı Ma­ki­nist (The In­ner Circ­le, 1992) filmi 1935–1953 yıl­la­rı ara­sın­da Sta­lin’e film ma­ki­nist­li­ği yap­mış olan İvan Sanc­hin’in ger­çek …

Devamını Oku

SAM Şiir Akşamları

Güz Döneminden Bahara Şiir AkşamlarıŞiir Akşamları, Cemal Süreya ile başladığı 2007 Güz dönemine Turgut Uyar, Mehmet Akif ve Behçet Necatigil ile devam etti.Ocak ayında Tuğba Turan’ın …

Devamını Oku