Sınır

İslam’ın Sınırları

Küresel Araştırmalar Merkezi Kitap-Makale Sunumları toplantı serisinin Mayıs ayı konuğu Dr. Tuncay Kardaş oldu. Kardaş’ın da editörleri arasında olduğu The Borde-rs of Islam: Exploring Samuel Huntington’s …

Devamını Oku

Sanatın Sınırları ve Anlam Yitimi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü profesörlerinden Uşun Tükel, önemli paradigma değişiklikleri olarak gördüğü sanat eserine “özgün” bir “müdahale”yle sanatın sınırlarının nerede başlayıp bittiği üzerine düşünülmesi …

Devamını Oku

İslâm Dünyası ve Darfur? Türkiye’nin Darfur Politikasının Sınırları ve İmkânları

Se­vil­la Üni­ver­si­te­si’nden dok­to­ra ada­yı Meh­met Öz­kan, ge­nel­de İs­lâm Dün­ya­sı­nın özel­de Tür­ki­ye’nin Dar­fur po­li­ti­ka­sı üze­ri­ne ka­le­me al­mak­ta ol­du­ğu ma­ka­le­si­ni bi­zim­le pay­laş­tı. Ko­nuş­ma­sı­nın ba­şın­da İs­lâm Dün­ya­sı­nın en önem­li …

Devamını Oku