Terör

İslâm ve Terör: Fıkhî Bir Yaklaşım

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin mu­tat ola­rak dü­zen­le­di­ği ve kü­re­sel si­ya­sî, kül­tü­rel, eko­no­mik, gü­ven­lik, çev­re vb. ko­nu­la­rı ele alan son za­man­lar­da ya­yın­lan­mış ve­ya ya­yı­na ha­zır­la­nan ki­tap ve ma­ka­le …

Devamını Oku