Türkiye

İşletme ve Yönetim Toplantıları-1: Uluslararası Alanda Türkiye’nin Rekabet Avantajları

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi İş­let­me ve Yö­ne­tim Top­lan­tı­la­rı baş­lı­ğı al­tın­da ye­ni bir se­ri­ye baş­la­dı. Se­ri­nin ilk top­lan­tı­sın­da­ki ko­nu­ğu­muz Ulus­la­ra­ra­sı Re­ka­bet Araş­tır­ma­la­rı Ku­ru­mu Ge­nel Ko­or­di­na­tö­rü Doç. Dr. Me­lih Bu­lu’ydu. Ken­di­siy­le ulus­la­ra­ra­sı …

Devamını Oku

Sovyetler Birliği’nde Türkiye Çalışmaları

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Te­zat top­lan­tı­la­rı­nın Şu­bat ayın­da­ki ko­nu­ğu Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü öğ­re­tim gö­rev­li­si Li­ai­san Şa­hin, Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Ata­türk Ens­ti­tü­sü’nde ta­mam­la­dı­ğı “Sov­yet­ler Bir­li­ği’nde …

Devamını Oku

Küresel Finansal Kriz ve Türkiye’ye Yansımaları

1929’da ya­şa­nan Bü­yük Buh­ran’dan da­ha de­rin ol­du­ğu çe­şit­li çev­re­ler­ce di­le ge­ti­ri­len Kü­re­sel Fi­nan­sal Kriz ve Tür­ki­ye’ye et­ki­le­ri­ni tar­tış­tı­ğı­mız Ter­cü­man-ı Ah­val top­lan­tı­la­rı­nın Ekim ayı ko­nu­ğu TMSF Stra­te­jik …

Devamını Oku

Türkiye ve İran’ın Irak’a Yönelik Politikalarının Mukayesesi

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Te­zat top­lan­tı­la­rı­nın Şu­bat ayın­da­ki ko­nu­ğu Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Si­ya­set Bi­li­mi ve Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü’nde dok­to­ra ya­pan Mu­rat Ye­şil­taş’tı. Top­lan­tı­da Ye­şil­taş’ın iki kom­şu …

Devamını Oku

Türkiye’de Küreselleşme Tartışmaları ve Sonuçları

Bü­lent Şen’in İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Sos­yo­lo­ji Bö­lü­mü’nde ha­zır­la­dı­ğı dok­to­ra te­zi KAM-Te­zat tar­tış­ma­la­rı se­ri­sin­de tar­tı­şıl­dı.Şen’in su­nu­mu­nun ar­dın­dan so­ru-ce­vap şek­lin­de ger­çek­leş­ti­ri­len otu­rum­da kür­sel­leş­me sü­re­ci­nin teo­rik te­mel­le­ri, sos­yo-eko­no­mik, si­ya­sî …

Devamını Oku

Türkiye’de Medya ve Milliyetçilik: Kurgu ve Gerçeklik

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi Ter­cü­man-ı Ah­val Ni­san ayı top­lan­tı­sı çer­çe­ve­sin­de Bo­ğa­zi­çi Sos­yo­lo­ji bö­lü­mün­den Zey­nep Fey­za Akı­ner­dem, ül­ke­miz­de son yıl­lar­da ar­tış gös­te­ren di­zi film fur­ya­sı­nı mer­cek al­tı­na ala­rak, …

Devamını Oku