Türkiye

Türkiye’de Üniversite: Dârülfünûn ve Edebiyat Fakültesi (1900-1923)

 Mus­ta­fa Sel­çuk’un İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si’nde ta­mam­la­dı­ğı “İs­tan­bul Dâ­rül­fü­nûn Ede­bi­yat Fa­kül­te­si (1900-1923)” baş­lık­lı dok­to­ra te­zi çer­çe­ve­sin­de İs­tan­bul Dâ­rül­fü­nûn Ede­bi­yat Fa­kül­te­si öze­lin­de Tür­ki­ye’de üni­ver­si­te mev­zu­su üze­ri­ne ko­nuş­tuk. Tez, 23 …

Devamını Oku

Türkiye-AB İlişkilerinde Kimlik ve Yolsuzluk (Identity and Corruption in Turkey-EU Relations)

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği “Av­ru­pa Ko­nuş­ma­la­rı”nın ikin­ci­sin­de, Manc­hes­ter Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­si Dr. Tim Ja­coby ile Tür­ki­ye-Av­ru­pa Bir­li­ği iliş­ki­le­rin­de kim­lik ve yol­suz­luk ara­sın­da­ki iliş­ki tar­tı­şıl­dı. Prog­ram­da Ja­coby, Re­vi­ew of In­ter­na­tio­nal Stu­di­es der­gi­sin­de “Tur­key …

Devamını Oku

Pasif ve Dışlayıcı Laiklik: ABD, Fransa ve Türkiye

San Die­go Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­si Dr. Ah­met Ku­ru, Türk­çe­ye çev­ril­mek­te olan dok­to­ra te­zi üze­rin­den din po­li­ti­ka­la­rı uy­gu­la­ma­la­rı­nın üç fark­lı ör­ne­ği ABD, Fran­sa ve Tür­ki­ye’yi kar­şı­laş­tır­dı. Su­nu­mu­na, …

Devamını Oku

İslâm Dünyası ve Darfur? Türkiye’nin Darfur Politikasının Sınırları ve İmkânları

Se­vil­la Üni­ver­si­te­si’nden dok­to­ra ada­yı Meh­met Öz­kan, ge­nel­de İs­lâm Dün­ya­sı­nın özel­de Tür­ki­ye’nin Dar­fur po­li­ti­ka­sı üze­ri­ne ka­le­me al­mak­ta ol­du­ğu ma­ka­le­si­ni bi­zim­le pay­laş­tı. Ko­nuş­ma­sı­nın ba­şın­da İs­lâm Dün­ya­sı­nın en önem­li …

Devamını Oku