Uğur Matiç

Avrasya ve Uluslararası İlişkiler

Küresel Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen Tezat toplantılarının Temmuz ayı konuğu Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlilerinden Dr. Emre Erşen’di. Doktora çalışmasını “Sovyet …

Devamını Oku

Ortadoğu’da Son Gelişmeler ve Filistin Meselesine Etkileri

Ür­dün Am­man’da bu­lu­nan Or­ta­do­ğu Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin Baş­ka­nı Dr. Ce­vad el-Ha­med, Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin ço­ğun­luk­la yurt­dı­şın­dan ge­len ko­nuk­lar­la ger­çek­leş­tir­di­ği Özel Et­kin­lik prog­ra­mı­nın Ekim ayı ko­nu­ğuy­du. Son yıl­lar­da …

Devamını Oku