Ümit Aksoy

Tesettürün Teorikleşmesi

Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği Tez­gâh­ta­ki­ler baş­lık­lı top­lan­tı se­ri­si­nin Mart ayın­da­ki ko­nu­ğu “Te­set­tü­rün Teo­rik­leş­ti­ril­me­si” ad­lı su­nu­muy­la Sü­heyb Öğüt’tü. Ögüt’ün ha­zır­la­dı­ğı su­num met­ni­nin alt baş­lı­ğı “Por­nog­ra­fi ve Te­set­tür: …

Devamını Oku

Robert Nozick ve Adalet Teorisi

Çağ­daş Ku­ram­cı­lar baş­lık­lı top­lan­tı se­ri­si­nin do­ku­zun­cu ve son ko­nu­ğu Ko­cae­li Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si araş­tır­ma gö­rev­li­si Ra­bi­a Sağ­lam’dı. Sağ­lam “Ro­bert No­zick ve Ada­let Te­ori­si” baş­lık­lı su­nu­mun­da, ön­ce­lik­le …

Devamını Oku

Değişen Kentte Dinî Hayat

Medeniyet Araştırmaları Merkezi ile “Kadın Kimliği Üzerinden Çağdaş Kültür Okumaları” atölye grubunun ortaklaşa düzenlediği Sekülerleşme toplantılarının Nisan ayındaki konuğu, İstanbul Müftülüğü’nde 1999’dan bu yana din hizmetleri uzmanı olarak …

Devamını Oku