Uygulama

Almanya’da İslâm Din Dersi: Talepler Uygulamalar Tartışmalar

Me­de­ni­yet Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan ter­tip edi­len Dî­van top­lan­tı­la­rı­nınEy­lül ayın­da­ki ko­nu­ğu Dr. Ya­şar Sa­rı­ka­ya “Al­man­ya’da İs­lâm Din Der­si: Ta­lep­ler, Uy­gu­la­ma­lar, Tar­tış­ma­lar” baş­lık­lı ça­lış­ma­sı­nı ka­tı­lım­cı­la­rın bil­gi­si­ne su­na­rak, kat­kı …

Devamını Oku