Yönetişim

Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim ve Yönetişim

Mo­bil­ya Sa­na­yi İş Adam­la­rı Der­ne­ği (MOB­SAD) Ge­nel Sek­re­te­ri Ba­rış Gör­güç, “Si­vil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı’nda (STK) Yö­ne­tim ve Yö­ne­ti­şim” ko­nu­lu söy­le­şi­si­ne STK’la­rın ta­nı­mı ile baş­la­dı. Bu tür ku­ru­luş­la­rın …

Devamını Oku

Yönetişim Kurumlarının Gelir Dağılımı ve Hükümet Harcamaları İlişkisindeki Gölgeleyici Rolü

 Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Eko­no­mi Bö­lü­mü öğ­re­tim üye­le­rin­den Ah­met Fa­ruk Ay­san, su­nu­mun­da, ku­rum­la­rın eko­no­mi li­te­ra­tü­rün­de­ki yük­se­li­şiy­le bağ­lan­tı­lı ola­rak ge­lir da­ğı­lı­mı­nın ye­ni­den da­ğı­tım üze­rin­de­ki et­ki­si hak­kın­da­ki ça­lış­ma­lar­dan bah­set­tik­ten son­ra, …

Devamını Oku