Zeynep Süslü Berktaş

Timaş Yayınları

Tür­ki­ye’de ya­yın­cı­lık yap­ma­nın prob­lem­le­ri­ni, bu­gü­nü­nü ve ge­le­ce­ği­ni tar­tış­tı­ğı­mız ya­yı­nev­le­ri top­lan­tı­sı­nın ye­din­ci mi­sa­fi­ri Ti­maş Ya­yın­la­rı Ya­yın Yö­net­me­ni Emi­ne Eroğ­lu’ydu. Eroğ­lu’ndan “mis­yon ya­yın­cı­lı­ğı”ndan “sek­tö­rel ya­yın­cı­lık”a Ti­maş’ın se­rü­ve­ni­ni din­le­dik.Kı­sa …

Devamını Oku