Timaş Yayınları

Paylaş:

Tür­ki­ye’de ya­yın­cı­lık yap­ma­nın prob­lem­le­ri­ni, bu­gü­nü­nü ve ge­le­ce­ği­ni tar­tış­tı­ğı­mız ya­yı­nev­le­ri top­lan­tı­sı­nın ye­din­ci mi­sa­fi­ri Ti­maş Ya­yın­la­rı Ya­yın Yö­net­me­ni Emi­ne Eroğ­lu’ydu. Eroğ­lu’ndan “mis­yon ya­yın­cı­lı­ğı”ndan “sek­tö­rel ya­yın­cı­lık”a Ti­maş’ın se­rü­ve­ni­ni din­le­dik.Kı­sa öz­geç­mi­şi ve ya­yın­cı­lık se­rü­ve­ni­ni an­la­ta­rak ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan Eroğ­lu’nun be­lirt­ti­ği üze­re, He­ki­moğ­lu İs­ma­il, Şu­le Yük­sel Şen­ler ve Ah­met Gün­bay Yıl­dız gi­bi ya­zar­lar­la bir­lik­te bir “mis­yon ya­yı­ne­vi” ola­rak ku­ru­lan Ti­maş, za­man­la kla­sik­le­ri de uyar­la­ya­rak Ana­do­lu’da ken­di­ne önem­li bir pa­zar oluş­tur­muş ve da­ha son­ra­sın­da bu “mis­yon ya­yı­ne­vi”, Tür­ki­ye’nin he­men he­men bü­tün il­le­rin­de ki­tap ile oku­yu­cu­su­nu bu­luş­tu­ran ku­rum­sal bir ya­pı­ya dö­nüş­müş­tür.Eroğ­lu’nun ifa­de­siy­le Ti­maş Ya­yın­la­rı’nda­ki ka­ri­ye­ri­ne edi­tör ola­rak baş­la­dı­ğı sı­ra­da ya­yı­ne­vi­nin çok iyi bir pa­zar­la­ma ve sa­tış bi­ri­mi bu­lun­mak­la be­ra­ber edi­tör eki­bi ay­nı du­rum­da de­ğil­di. Bu du­ru­mun fark edil­me­siy­le eki­be ko­nu­sun­da uz­man, ye­te­nek­li edi­tör­ler ek­le­ne­rek, alan tef­ri­ki­ne gi­dil­miş ve Emi­ne Eroğ­lu da bu ve­si­le ile ya­yın yö­net­me­ni un­va­nı­nı ala­rak gö­re­vi­ne de­vam et­miş­ti. Ya­yı­ne­vin­de­ki bu de­ği­şim­le bir­lik­te ço­cuk, genç­lik, ta­rih, ak­tü­el-si­ya­set, psi­ko­lo­ji ki­tap­la­rı tek bir edi­tör ta­ra­fın­dan de­ğil; fark­lı edi­tör­ler ta­ra­fın­dan ta­kip edil­me­ye baş­lan­mış­tı. Böy­le bir tef­rik­te­ki en mü­him ga­ye ve he­def, her bö­lü­mün bir ya­yı­ne­vi man­tı­ğıy­la ça­lış­ma­sı­dır. Bu du­rum edi­tör­le­rin ken­di alan­la­rın­da­ki ça­lış­ma­la­rı da­ha iyi ta­kip et­me­le­ri­ne, ko­nu­sun­da uz­man ya­zar­la­ra ula­şıl­ma­sı­na im­kân sağ­la­mış­tır. Böy­le­ce, ta­rih ala­nın­da İl­ber Or­tay­lı, Mus­ta­fa Ar­ma­ğan ve Ke­mal Kar­pat; ede­bi­yat ala­nın­da Na­zan Be­ki­roğ­lu, Fat­ma Ka­ra­bı­yık Bar­ba­ro­soğ­lu, Ali Ay­çil ve Hil­mi Ya­vuz; psi­ko­lo­ji ala­nın­da Nev­zat Tar­han, Ke­mal Sa­yar, Oğuz Tan ve Mus­ta­fa Ulu­soy ya­zar kad­ro­su­na ek­len­miş­tir. Bu du­rum ya­yı­ne­vi­nin fark­lı alanlar­da bir­çok ese­ri ve ya­za­rı bün­ye­sin­de bu­lun­dur­ma­sı­na ze­min ha­zır­lar­ken, ya­za­ra da ese­ri­ni oku­ruy­la bu­luş­tur­ma­nın mad­dî ve ma­ne­vî haz­zı­nı ya­şat­mak­ta­dır.Di­ğer ta­raf­tan ya­yı­ne­vin­de­ki bu ka­te­go­ri­zas­yon ta­bii sü­re­cin­de de­vam eder­ken, ye­ni alan­la­rın açıl­ma­sı­nı ve uz­man­laş­ma­yı da be­ra­be­rin­de ge­tir­miş­tir. Eroğ­lu, bu bağ­lam­da “Ha­tı­rat Ki­tap­lı­ğı” adı al­tın­da, bir dö­ne­me ta­nık­lık et­miş mü­him in­san­la­ra ait ha­tı­rat­lar, mek­tup­lar, ra­por­lar ve di­ğer önem­li ev­rak­la­rı top­la­ya­rak ör­gün ta­rih ya­zı­mı­nın dı­şın­da bir ta­rih ya­zı­mı ger­çek­leş­tir­me­yi amaç­la­dık­la­rı­nı ve bu­na kay­nak­lık ede­cek yüz­ler­ce hat­ta bin­ler­ce ha­tı­rat ya­yın­la­ma ha­yal­le­ri ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ti­maş’ın, bu tür­den ha­yal­le­ri ger­çek­leş­tir­me­ye mü­sa­it bir ya­pı­sı ve da­ha da önem­li­si büt­çe­si bu­lun­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Eroğ­lu için bu, ken­di­si­nin Ti­maş’ta kal­ma­sı­nın da en bü­yük amil­le­rin­den­dir.Bu­gü­ne ka­dar 2000’in üze­rin­de ki­tap ba­san Ti­maş’ın, 2009 iti­ba­riy­le de çe­şit­li ka­te­go­ri­ler­de 350 ki­tap ya­yın­la­ma­yı he­def­le­di­ği­ne de­ği­nen Eroğ­lu, ya­yın­cı­lı­ğın, ge­len dos­ya­la­rı de­ğer­len­dir­mek­ten iba­ret ol­ma­dı­ğı­na, ya­yı­nev­le­ri­nin he­def­le­ri­nin ve ya­yın plan­la­rı­nın bu­lun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti. Bu bağ­lam­da, ken­di­le­ri­nin de bir se­ne ön­ce­si­ni ge­ri­de bı­ra­ka­rak ye­ni ya­zar­lar­la, fark­lı alan­lar­da­ki ki­tap­la­rı ya­yın­la­mak ve her ge­çen gün iv­me ka­za­na­rak ya­yın­cı­lık yap­mak is­te­dik­le­ri­ni an­lat­tı. Bu nok­ta­da rek­lam ve ba­sın ta­nı­tı­mı­nın ya­yın­cı­lık için öne­mi­ne de işa­ret eden Eroğ­lu, ar­tık ge­le­nek­ten ge­len ya­yı­nev­le­ri­nin bi­le bu ara­cı kul­lan­dık­la­rı­nı (kul­lan­mak zo­run­da kal­dık­la­rı­nı) ifa­de et­ti. Eroğ­lu’na gö­re, ya­yın için bü­tün bi­rim­le­rin ay­nı bün­ye­de te­şek­kül et­me­si ve in­si­cam­lı bir şe­kil­de ça­lış­ma­nın ya­nı sı­ra çı­kan ki­tap­la­rın il­gi­li ba­sın ara­cı­lı­ğıy­la ta­nı­tı­mı­nı yap­mak dün­ya kri­ter­le­rin­de bir ya­yı­ne­vi­nin en mü­him vas­fı­dır. Bu sa­ye­de ya­yı­nev­le­ri ki­tap ba­sı­mın­dan ka­zan­dık­la­rı­nı yi­ne ki­ta­ba dö­nüş­tü­re­bi­le­cek­ler­dir.Ya­yı­ne­vi­nin, ça­lış­ma­la­rı­na sa­de­ce ken­di­si­nin be­lir­le­di­ği amaç­lar­la de­ğil; il­gi­li di­ğer ku­rum­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak de­vam et­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Eroğ­lu, Ti­maş’ın bu mâ­nâ­da ço­cuk ya­yın­la­rı için ana­okul­la­rı ve il­ko­kul­lar­la be­ra­ber ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­di. Pro­fes­yo­nel da­nış­man­lık ku­ru­luş­la­rıy­la ça­lı­şan Ti­maş’ın yurt­dı­şın­da­ki fu­ar­la­ra na­sıl ha­zır­lan­dı­ğı­na da de­ği­nen Eroğ­lu, bu tür fu­ar­lar­da dün­ya ça­pın­da bir ya­yı­ne­vi ol­mak için te­lif sa­tış­la­rı­nın ge­re­ği­ne işa­ret et­ti.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir