Kamuoyu ve Dış Politika İlişkisi: Lübnan Krizi Sürecinde İsrail

Paylaş:

Giriş

Kamuoyu, bugüne kadar üzerinde oldukça geniş bir biçimde tartışılan bir kavramdır. Kamuoyu ve dış politika ilişkisi üzerine yapılan araştırmalar özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır. Demokratik sistemlerin muhtevası ve işlevi bakımından temel yapı taşlarından biri olan kamuoyu, Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte güvenlik eksenli korku psikolojisinin bertaraf edilmesi ve küreselleşmenin getirdiği muazzam iletişim ağı olanakları sayesinde siyaset ve dış politika üzerinde oldukça etkin bir rol sergilemesi bakımından önem arz etmektedir. Dünyanın en önemli çatışma sorunlarından birine taraf olan ve kurulduğu günden itibaren dünya siyaset gündeminden hemen hemen hiç düşmeyen İsrail Devleti, bünyesinde barındırdığı kendine has unsurlar ve takip ettiği politik çizgisi sebebiyle özelde Ortadoğu genelde ise küresel siyasetinin dinamik bir parçası olarak görülmektedir. Yerleştiği coğrafya itibariyle birçok sorunlu alanın açılmasına neden olan İsrail Devleti’nin bünyesindeki insan unsuru ve bunun İsrail siyasetine olan etkileri, irdelenmesi gereken mühim bir husustur.

Kamuoyu ve dış politika ilişkisi üzerine günümüze kadar yapılan çalışmalar ışığında kamuoyunun dış politikada oldukça etkili olduğunu söylemek mümkündür. İsrail örneğine bakıldığında da yine kamuoyunun dış politika alanında tesiri bulunduğu açıkça görülmektedir. Bu makalede, kamuoyunun geçmişten günümüze ihtiva ettiği anlam ve değerler ele alınıp, kamuoyunun dış politikayla olan ilişkisi teorik çerçeve içerisinde incelenecektir. Bunun yanında, kamuoyunun yapısını etkileyen faktörler ve bunların dış politika oluşumundaki rolleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca İsrail Devleti’nde kamuoyu yapısı ve kapsamı irdelenmeye ve İsrail’de kamuoyu ve dış politika ilişkisinin nasıl işlediğinin çerçevesi ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Son olarak İsrail kamuoyunun 12 Temmuz 2006’da başlayan ve otuz dört gün süren Lübnan Krizi sürecinde ve sonrasındaki tutum ve davranışlarının nasıl bir şekle büründüğüne ve bu konu hakkındaki kamuoyu yoklamalarına yer verilmeye çalışılacaktır.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir