Aşk Yolunda Adım Adım

Paylaş:

Yal­nız­ca adım ata­lım, çok uzak­la­ra uzun bir se­ya­hat ya­pa­lım…Hz. Mev­lâ­na’ya yü­rü­ye­lim o za­man.Bir yol hi­kâ­ye­si, bir aşk, bir umut ve sev­gi hi­kâ­ye­si… Ye­ni­ka­pı Mev­le­vi­ha­ne­si’nde atı­lan ilk adı­mın coş­ku ve­ren se­rü­ve­ni… Cey­da&Em­rah Al­tun­te­cim çif­ti, İs­tan­bul’dan Kon­ya’ya ka­dar yü­rü­me­ye ka­rar ve­rir­ler. 16 Ağus­tos’­ta İs­tan­bul Ye­ni­ka­pı Mev­le­vi­ha­ne­si’nde baş­la­yıp Mev­lâ­nâ’nın 802. do­ğum gü­nü olan 30 Ey­lül­’de Kon­ya Mev­lâ­nâ Mü­ze­si’nde nok­ta­la­na­cak “Aşk Yo­lun­da Adım Adım” adı­nı ver­dik­le­ri bir yol­cu­lu­ğa çı­kar­lar.Se­dat Şa­hin ve ar­ka­daş­la­rı, Em­rah&Cey­da Al­tun­te­cim çif­ti­nin 16 Ağus­tos’­ta çı­ka­cak­la­rı bu ma­ne­vî yol­cu­lu­ğun ha­be­ri­ni 10 Ağus­tos’­ta öğ­re­nir­ler ve bu yol hi­kâ­ye­si­ni bir fil­me dö­nüş­tür­me ka­ra­rı­nı alır­lar. 16 Ağus­tos’­tan baş­la­ya­rak kur­gu­sal ol­ma­yan bir düz­lem­de, olay­la­rın do­ğal akı­şı­na gö­re ha­re­ket eden ekip, bu yol­cu­lu­ğun ken­di sey­rin­de ak­ma­sı­nı iz­ler­ler yal­nız­ca…Mev­la­na’nın izin­de kırk se­kiz gün sü­ren bu yol­cu­luk­ta “aşk, sev­gi ve umu­du” hey­be­le­ri­ne alan, adım­la­rı­nın do­kun­du­ğu her yer­de du­ala­rı azık ya­pan bu çif­tin hi­kâ­ye­si­ni Aşk Yo­lun­da Adım Adım (2009) bel­ge­se­li­ne ko­nu edi­nen yö­net­men Se­dat Şa­hin, Ha­yal Per­de­si Si­ne­ma Top­lu­lu­ğu üye­le­rin­den.Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi Mart ayı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Se­dat Şa­hin ve film eki­bin­den Gök­han Aras’ın ka­tı­lı­mıy­la bel­ge­se­lin özel bir gös­te­ri­mi ger­çek­leş­ti­ril­di. Gös­te­rim­den ön­ce açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan İh­san Ka­bil, si­ne­ma di­li açı­sın­da umut va­at eden bel­ge­sel­de tüm un­sur­la­rın ye­ter­li ve ye­rin­de kul­la­nıl­dı­ğı­nı ifa­de ede­rek bel­ge­se­li tak­dim et­ti. Gös­te­ri­min ar­dın­dan prog­ram bel­ge­se­lin yö­net­me­ni Se­dat Şa­hin ve ka­me­ra­man ve kur­gu­cu­su Gök­han Aras ile bir söy­le­şi ya­pıl­dı.“Se­kiz il, bir­çok hi­kâ­ye… Hep­si de ha­ya­tın fark­lı ye­rin­de du­ru­yor.” Den­ge­yi sağ­la­ma­sı açı­sın­dan her ilin hi­kâ­ye­si ak­tar­ma­ya ça­lı­şan yö­net­me­ne gö­re hep­si de ha­ya­tın de­ği­şik yön­le­ri­ni fark­lı lü­gat­ler­le ko­nu­şu­yor. Bu yol­cu­luk­ta hız­lı yaş­ama­nın in­san his­si­ya­tı­nı kö­relt­ti­ği­ni fark et­miş, Se­dat Şa­hin. En bü­yük tec­rü­be­si­nin “an”a küs­me­me­yi öğ­ren­me­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen Şa­hin, çe­ki­le­me­yen her pla­nın da­ha gü­zel bir ye­re ulaş­ma­sı­nı sağ­la­dı­ğı­nı, bir pla­nı çe­ke­me­di­ği za­man onu bı­ra­kıp baş­ka bir pla­na yö­nel­me­si ge­rek­ti­ği­ni fil­mi ger­çek­leş­ti­rir­ken an­la­mış.Her adım­da mu­ha­ta­bı­nı da içi­ne alan bel­ge­sel­de­ki iç içe ge­çen olay ör­gü­sü­nün; kur­gu, im­ge­le­me, si­ne­ma­da kul­la­nı­lan bü­tün tek­ni­ğin as­lın­da ha­ya­tın için­de va­rol­du­ğu­nu ve bu­nun an­cak ba­kıl­dı­ğın­da gö­rü­le­bi­le­ce­ği­ni an­la­tan Şa­hin, bel­ge­se­lin kur­gu­su­na ha­ya­ta ba­ka­rak ka­rar ver­dik­le­ri­ni ifa­de edi­yor ve bu­nun se­be­bi­ni şöy­le açık­lı­yor: “Çün­kü ha­yat­ta varolan bağ­lar kur­gu­da sa­de­ce, ara­da an­lam iliş­ki­si ola­bi­le­cek şe­kil­de, yan ya­na doğ­ru za­man­da ge­ti­ri­le­rek oluş­tu­ru­lu­yor.”Se­dat Şa­hin son ola­rak “Or­ta­ya bir şey koy­duk, ama in­san­lar­la pay­laş­mak -be­ğe­nil­sin ya da be­ğe­nil­me­sin- in­san­la­rın gö­rüş­le­ri­ne ulaş­mak önem­li bi­zim için. Film­le ala­ka­lı al­dı­ğım en gü­zel il­ti­fat şuy­du: ‘Çok gü­zel bir yol­cu­luk ol­muş bu.’ Bu be­nim na­za­rım­da film için ya­pıl­mış en gü­zel il­ti­fat­tı. Çün­kü biz ken­di­mi­zi ne ka­dar ge­ri pla­na ata­bi­li­yor­sak fil­min yap­mak is­te­di­ği şe­yi de o ka­dar ön pla­na çı­kar­ta­bi­li­yo­ruz; fil­min tek­ni­ğin­den bah­set­me­yip o in­san­la­rın yol­cu­lu­ğu­na il­ti­fat alı­yor­sak, yap­mak is­te­di­ğimiz şe­yi ba­şar­mı­şız de­mek­tir” di­ye­rek bel­ge­se­li­ne da­ir yak­la­şı­mı­nı iç­ten­lik­le pay­laş­tı.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir