Mücahid Eker

Gezginci Belgesel Sinema

Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin Şu­bat ayı ko­nuk­la­rın­dan bi­ri, bel­ge­sel si­ne­ma ko­nu­sun­da ça­lı­şan Os­man Den­ker idi. De­ği­şik ül­ke­ler­de bel­ge­sel ça­lış­ma­la­rı ya­pan Den­ker’le -Fas’ta çek­ti­ği ham gö­rün­tü­ler eş­li­ğin­de- bel­ge­sel …

Devamını Oku