Anlam

Sanatın Sınırları ve Anlam Yitimi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü profesörlerinden Uşun Tükel, önemli paradigma değişiklikleri olarak gördüğü sanat eserine “özgün” bir “müdahale”yle sanatın sınırlarının nerede başlayıp bittiği üzerine düşünülmesi …

Devamını Oku

Fotoğrafta Bakış ve Anlam İlişkisi

Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’inin Kır­kam­bar et­kin­lik­le­ri­nin 2009’da­ki son ko­nu­ğu Mi­mar Si­nan Üni­ver­si­te­si Gü­zel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si’nde ha­zır­la­dı­ğı “Fo­toğ­raf­ta Ba­kış ve An­lam İliş­ki­si” ko­nu­lu yük­sek li­sans te­ziy­le Yu­suf Ya­kup …

Devamını Oku