Ayşenur Gönen

Mimarlık ve Temsiliyet

SanatHafıza program dizisinin Bülent Tanju ile düzenlenen son oturumunda, mimarlıkta temsiliyet meselesini Taksim’in son yüz-yüz elli yılda geçirdiği değişimler örneğinde ele alan etraflı bir okuma gerçekleştirildi. …

Devamını Oku

İkonoklazm Üzerine

Nuh Yılmaz’ı dinlediğimiz Kırkambar Sohbet programı, müzakerecinin Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde tamamladığı “Icon-form: The differantial logic of aniconism in Islamic tradition” başlıklı yüksek lisans tezi …

Devamını Oku

Ahmet Uluçay Sineması

Bi­lim ve Sa­nat Vak­fı, Mart ayı­nın ilk Cu­mar­te­si’nde Ah­met Ulu­çay’ın kı­sa film­le­ri­ni ko­nu alan çok ko­nuk­lu bir otu­ru­ma ev sa­hip­li­ği yap­tı. Ha­yal Per­de­si ya­yın eki­bin­den Mü­ca­hid Eker’in açı­lı­şı­nı …

Devamını Oku

Fotoğrafta Bakış ve Anlam İlişkisi

Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’inin Kır­kam­bar et­kin­lik­le­ri­nin 2009’da­ki son ko­nu­ğu Mi­mar Si­nan Üni­ver­si­te­si Gü­zel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si’nde ha­zır­la­dı­ğı “Fo­toğ­raf­ta Ba­kış ve An­lam İliş­ki­si” ko­nu­lu yük­sek li­sans te­ziy­le Yu­suf Ya­kup …

Devamını Oku

Çocuk Dergiciliği: Çocuğun mu var, dergin var!

Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi Kır­kam­bar prog­ra­mı­nın Şu­bat ayı ko­nuk­la­rın­dan bi­ri Ebe So­be, Ok­ya­nus ve İsim Şe­hir der­gi­le­ri­nin Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Ni­hat Vu­ran idi. Ço­cuk ya­yın­cı­lı­ğı­nın aç­maz­la­rı, bu alan­da ya­yın­cı­lık yap­ma­nın zor­luk­la­rı ve …

Devamını Oku