Anlayış

David Hume’un Adâlet Anlayışı

Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Tezgâhtakiler toplantısının Mart ayındaki ilk konuğu Kırklareli Üniversitesi SBE Felsefe Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olan Enes Eryılmaz’dı. Toplantıda Eryılmaz, 2011 yılında ODTÜ …

Devamını Oku

Felsefe 8 Kant’ın Tanrı Anlayışı

Fa­tih Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü’nden Dr. Meh­met Gü­nenç, 2009 yı­lın­da İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü’nde ta­mam­la­dı­ğı “Kant’ın Tan­rı An­la­yı­şı” baş­lık­lı te­zi­nin te­mel id­di­ala­rı­nı din­le­yi­ci­ler­le pay­laş­tı.Mo­dern dö­nem­de fel­se­fe­nin bir …

Devamını Oku

Yahudilikte Seçilmişlik Anlayışı

Küresel Araştırmalar Merkezi “Kadın Kimliği Üzerinden Çağdaş Kültür Okumaları” atölye grubunun Tezat toplantıları çerçevesinde Şubat ayındaki misafiri, İSAM’da araştırmacı olarak görev yapan Dr. Salime Leyla Gürkan …

Devamını Oku