Arif Bilir

Kutbuddîn eş-Şîrâzî ve Tefsiri

Klasik sonrası İslâm düşüncesinin önemli simalarından biri de 710/1311’de vefat eden Kutbuddîn Şîrâzî’dir. 2011 yılında vefatının 700. yılını idrak ettiğimiz Şîrâzî’nin Fethu’l-mennân fî tefsîri’l-Kur’ânadlı tefsiri üzerine Ankara …

Devamını Oku

Felsefe 8 Kant’ın Tanrı Anlayışı

Fa­tih Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü’nden Dr. Meh­met Gü­nenç, 2009 yı­lın­da İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü’nde ta­mam­la­dı­ğı “Kant’ın Tan­rı An­la­yı­şı” baş­lık­lı te­zi­nin te­mel id­di­ala­rı­nı din­le­yi­ci­ler­le pay­laş­tı.Mo­dern dö­nem­de fel­se­fe­nin bir …

Devamını Oku