Arzu Güldöşüren

Bir Osmanlı Ulema Ailesi: Arabzâde Örneği

Gi­riş Os­man­lı Dev­le­ti’nin or­ta­ya çı­kı­şın­dan yı­kı­lı­şı­na ka­dar de­vam eden sü­reç­te ule­ma; mü­der­ris­lik, ka­dı­lık, imam­lık, ha­tip­lik, mü­ez­zin­lik va­zi­fe­le­ri­ni uh­de­sin­de bu­lun­du­ra­rak dev­let hiz­me­ti­ni yü­rüt­tü­ğü gi­bi ay­nı za­man­da si­ya­sî, …

Devamını Oku