Avrupa

Napolyon’a Karşı Osmanlı ve Avrupa İttifakı (1798-1802)

 Mer­ke­zin­de Na­pol­yon’a kar­şı ku­ru­lan Os­man­lı-Av­ru­pa it­ti­fa­kı­nı ele alan, Kah­ra­man Şa­kul’un Ge­or­ge­town Üni­ver­si­te­si’nde ta­mam­la­dı­ğı, 1798-1802 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan dok­to­ra te­zi; as­ke­rî, dip­lo­ma­tik, lo­jis­tik, ik­ti­sa­dî me­se­le­ler ve it­ti­fak­lar gi­bi …

Devamını Oku

Islamophobia and the Contradictions in Europe’s Multicultural Society (İslâm Karşıtlığı ve Avrupa Çok Kültürlülüğünün Çıkmazı)

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin Özel Et­kin­lik top­lan­tı­la­rı­nın Ekim ayı ko­nu­ğu Avus­tur­ya Ins­bruck Üni­ver­si­te­si, Fel­se­fe Bö­lü­mü Baş­ka­nı Prof. Dr. Hans Ko­ech­ler’di. Son za­man­lar­da ulus­la­ra­ra­sı alan­da sık­ça ele alı­nan İs­lâ­mo­fo­bi (İs­lâm …

Devamını Oku

Avrupa’da İslâm: Yeni Gelişmeler

MAM Dîvan Toplantılarının Kasım ayı konuğu Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç Dr. Necdet Subaşı’ydı. Subaşı, Avrupa İslâm’ı üzerine üç yıldır sürdürdüğü araştırmalarının …

Devamını Oku

Modern Avrupa’da Din

Bilim ve Sanat Vakfı Küresel Araştırmalar Merkezi’nin özel etkinlikleri kapsamında Aralık ayı misafiri Küre Yayınları tarafından 2005 yılında Türkçeye kazandırılan Modern Avrupa’da Din (Religion in the Modern Europe: …

Devamını Oku

Osmanlıların Avrupa İmajı

Bilim ve Sanat Vakfı’nın Türkiye Araştırmaları Merkezi bünyesinde hazırlanan Bir Kitap/Bir Yazar söyleşilerinin bu ayki konuğu Osmanlı Seyyahlarının Gözüyle Avrupa* kitabının yazarı Baki Asiltürk idi. Asiltürk söyleşisinde …

Devamını Oku