Bilal Yıldırım

Yeni Bir Dönemeçte Kıbrıs

Küresel Araştırmalar Merkezi, 22 Mayıs’ta Güney Kıbrıs’ta genel seçimlerin yapıldığı ve 12 Haziran’da Türkiye’de seçimlerin yapılacağı, daha da önemlisi 7 Temmuz’da Cenevre’de BM gözetiminde ikinci tur …

Devamını Oku

Parçalayan Milliyetçilik(ler)

Milliyetçilik Konuşmalarının üçüncü konuğu İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Ferhat Kentel oldu. Kentel, “Türkiye’de milliyetçilik nasıl öğreniliyor ve pratiklere aktarılıyor?” sorusuna cevap verebilmek için önce “ne …

Devamını Oku

İslâm Dünyası ve Darfur? Türkiye’nin Darfur Politikasının Sınırları ve İmkânları

Se­vil­la Üni­ver­si­te­si’nden dok­to­ra ada­yı Meh­met Öz­kan, ge­nel­de İs­lâm Dün­ya­sı­nın özel­de Tür­ki­ye’nin Dar­fur po­li­ti­ka­sı üze­ri­ne ka­le­me al­mak­ta ol­du­ğu ma­ka­le­si­ni bi­zim­le pay­laş­tı. Ko­nuş­ma­sı­nın ba­şın­da İs­lâm Dün­ya­sı­nın en önem­li …

Devamını Oku

Küresel Görünüm 2025: Yükselen Güçler ve Türkiye

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin Ter­cü­man-ı Ah­val top­lan­tı­la­rı­nın Mart ayı ko­nu­ğu Yu­nus Sön­mez, Ame­ri­ka­lı Na­tio­nal In­tel­li­gen­ce Co­un­cil ad­lı ku­rum ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan Glo­bal Trends 2025 ad­lı ra­po­ra da­ir de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni “Kü­re­sel Gö­rü­nüm …

Devamını Oku