Çekim

Kısa Film Çekimi: Eski Kazan

Ku­ru­lan öy­kü­süy­le iç­ten, se­çi­len oyun­cu­la­rıy­la sı­cak ve emek ve­ren­le­rin öz­ve­ri­le­riy­le Ha­yal Per­de­si Si­ne­ma Top­lu­ğu Ekim-Ka­sım ay­la­rın­da bir kı­sa film ger­çek­leş­tir­di. İran­lı yö­net­men Me­cid Me­ci­di’nin öne­ri­le­riy­le ha­zır­la­nan …

Devamını Oku

Kısa Film Çekimi: Sardunya

Ha­yal Per­de­si Si­ne­ma Top­lu­lu­ğu’nun üç kı­sa film pro­je­sin­den bi­ri olan CD Var! fil­mi, kor­san film CD’le­ri sa­tan bir sey­yar sa­tı­cı­nın öy­kü­sü­nü an­lat­mak­ta­dır. Gün­le­ri, kal­dı­ğı be­kâr oda­sı ile CD …

Devamını Oku