Kısa Film Çekimi: Sardunya

Paylaş:

Ha­yal Per­de­si Si­ne­ma Top­lu­lu­ğu’nun üç kı­sa film pro­je­sin­den bi­ri olan CD Var! fil­mi, kor­san film CD’le­ri sa­tan bir sey­yar sa­tı­cı­nın öy­kü­sü­nü an­lat­mak­ta­dır. Gün­le­ri, kal­dı­ğı be­kâr oda­sı ile CD sat­tı­ğı is­ke­le ara­sın­da ge­çen genç iş­por­ta­cı­nın ha­ya­tı, bir gün tez­ga­hı­na ge­len bir genç kı­zın on­dan da­ha ev­vel hiç duy­ma­dı­ğı bir film is­te­me­siy­le ta­ma­men de­ği­şir. İş­por­ta­cı fil­mi bu­lur, fa­kat kız bir tür­lü gel­mez. Bek­le­yi­şi gi­de­rek sap­lan­tı­lı bir ha­le dö­nü­şür­ken iş­por­ta­cı­nın dış dün­yay­la iliş­ki­si kop­ma­ya baş­lar.Bi­lim ve Sa­nat Vak­fı’nın fi­nans­ma­nı ve Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Mit­hat Alam Film Mer­ke­zi’nin tek­nik des­te­ğiy­le Tem­muz ayın­da çe­kim se­nar­yo­su ve tak­vi­mi ta­mam­la­nan fil­min Ağus­tos ayın­da ön ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­dı. Sü­ley­ma­ni­ye’de Er­zu­rum­lu iş­çi­le­rin yo­ğun­luk­ta bu­lun­du­ğu es­ki ah­şap bir be­kâr ha­nı­nın boş bir oda­sı fil­min iç me­kan çe­kim­le­ri için se­çil­di. Çe­kim­ler bo­yun­ca eki­bin bir kıs­mı ve baş­rol oyun­cu­su bu oda­da kal­dı. Emi­nö­nü’nde­ki Ka­dı­köy Va­pur İs­ke­le­si ise dış çe­kim­ler için be­lir­len­di. Film­de­ki top­tan­cı sah­ne­le­ri için ger­çek bir kor­san film de­po­su kul­la­nıl­dı.HDV for­ma­tın­da renk­li ve ses­li ola­rak çe­ki­len fil­min gö­rün­tü yö­net­men­li­ği­ni Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Psi­ko­lo­ji öğ­ren­ci­si ve MAFM üye­si Or­kan Bay­ram üst­le­nir­ken, Fi­zik Bö­lü­mü’nden Gi­ray Bi­li­can da ka­me­ra ve ışık asis­tan­lı­ğı yap­tı. Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si GSF Si­ne­ma-TV öğ­ren­ci­si Ar­da Er­dir de ses ka­yıt­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­di. İs­tan­bul Er­kek Li­se­si’nden Ay­şe Gül­süm Özel fil­min kos­tüm ta­sa­rı­mı­nı ve sa­nat yö­net­men­li­ği­ni yap­tı. Ha­yal Per­de­si eki­bin­den Mü­ca­hit Eker pro­dük­si­yon ko­or­di­na­tö­rü, Es­ma Acar ise yö­net­men yar­dım­cı­sı ola­rak fil­min eki­bi­ne da­hil ol­du. Fil­min baş­rol oyun­cu­su İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si öğ­ren­ci­si Enes Özel. Yar­dım­cı oyun­cu ise Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Sos­yo­lo­ji öğ­ren­ci­si Elif Ka­pı­cı.Ağus­tos ayı­nın son haf­ta­sı baş­la­nan çe­kim­ler­de ekip gün­düz­le­ri Emi­nö­nü ve ci­va­rın­da çe­kim ya­par­ken ge­ce­le­ri de be­kâr oda­sın­da­ki iç ge­ce sah­ne­le­ri çe­kil­di. Bu sah­ne­ler­de­ki oyun­cu­lar, yi­ne ay­nı han­da ka­lan iş­çi­ler­den sağ­lan­dı. Çe­kim­ler bo­yun­ca özel­lik­le öğ­len sa­at­le­rin­de­ artan yaz sı­ca­ğı eki­bi ol­duk­ça yor­du. Çe­ki­min ilk gü­nü, Emi­nö­nü’nde he­nüz set ku­ru­lur­ken sey­yar sa­tı­cı kı­ya­fet­le­riy­le CD tez­ga­hı­nı açan baş­rol oyun­cu­su­nun et­ra­fı anın­da za­bı­ta­lar­la çev­ril­di. Ge­rek­li izin bel­ge­le­riy­le bu­nun bir kı­sa film çe­ki­mi ol­du­ğu­na zor ina­nan za­bı­ta ekip­le­ri­nin ya­nı sı­ra si­vil po­lis­ler de oyun­cu­mu­zu bir çe­kim dö­nü­şün­de ekip­ten ay­rı elin­de CD tez­ga­hıy­la yü­rür­ken gö­zal­tı­na al­ma­ya ça­lış­tı­lar. Film­de­ki Cu­ma na­ma­zı sah­ne­si Ye­ni Ca­mi­i’nin son ce­ma­at ye­rin­de, Cu­ma na­ma­zı es­na­sın­da ce­maa­ti ra­hat­sız et­me­mek için sa­bit ka­me­ray­la, ka­me­ra­man­sız çe­kil­di. Çe­kim­ler sı­ra­sın­da her­han­gi bir ak­sak­lık­la kar­şı­laş­ma­yan ekip, bir haf­ta bo­yun­ca ol­duk­ça sı­kı bir şe­kil­de ça­lış­tı.Ey­lül ayın­da kur­gu­su­na baş­la­nan film, ara­ya gi­ren çe­şit­li fa­sı­la­lar ne­de­niy­le an­cak Ka­sım ayı so­nun­da ses ve renk dü­zelt­me aşa­ma­sı­na ge­le­bil­di. Ne var ki mik­saj­la il­gi­li ya­şa­nan sı­kın­tı­lar­dan do­la­yı bu iş­lem­ler Ocak ayı­na sark­mak du­ru­mun­da kal­dı. Eli­niz­de­ki Bül­ten bas­kı­ya gir­di­ğin­de film Sar­dun­ya adıy­la ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı fes­ti­val­ler­de gö­rü­cü­ye çık­mış ola­cak.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir