Cumhuriyet

Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslâm

Prof. Dr. İs­ma­il Ka­ra, Tür­ki­ye’nin me­se­le­le­ri­ni Cum­hu­ri­yet Tür­ki­ye­si’nde Bir Me­se­le Ola­rak İs­lâm isim­li ki­ta­bı çer­çe­ve­sin­de de­ğer­len­dir­di. Bu me­se­le­le­rin, İs­lâm ile ir­ti­ba­tı göz ar­dı edi­le­rek sağ­lık­lı bir de­ğer­len­dir­me­ye ta­bi …

Devamını Oku

Kültür ve Mimari:Kültürel, Dinî ve Mimarî Etkileşim; Cumhuriyet’ten Günümüze Cami Mimarisinin Değişim ve Gelişim Süreci

Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si’nden Mi­mar­lık Fa­kül­te­si’ne 60’lı yıl­lar­da in­ti­sap eden, Os­man­lı ba­ki­ye­si ze­vâ­tın tav­rı­nı ya­ki­nen bi­len, ca­mi pra­ti­ği­ni ya­şa­mış bir ai­le­vî ge­le­nek­ten ge­len ve ca­mi­yi kul­la­nan bi­ri ola­rak …

Devamını Oku