Denizcilik

Osmanlı’da Denizcilik

Bi­lim ve Sa­nat Vak­fı Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Tez-Ma­ka­le Su­num­la­rı prog­ra­mı­na Şu­bat ayın­da, İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ta­rih Bö­lü­mü’nde “Os­man­lı’da De­niz” baş­lı­ğıy­la ta­mam­la­dı­ğı dok­to­ra te­zi ile Yu­suf …

Devamını Oku