Devrim

Devrim Sonrası İran’da Entelektüel Hareket: Abdülkerim Süruş Örneği (Post-Revolutionary Intellectual Movement in Iran: Case Study of Abdalkarim Soroush)

Al­man­ya Er­furt Üni­ver­si­te­si Re­li­gio­us Stu­di­es Bö­lü­mü’nde dok­to­ra ça­lış­ma­sı­nı sür­dü­ren Hey­dar Sha­di ile İran’da­ki di­nî-en­te­lek­tü­el ha­re­ke­tin 1990’lar­da­ki et­kin is­mi Ab­dül­ke­rim Sü­ruş’a da­ir ha­zır­la­mak­ta ol­du­ğu dok­to­ra te­zi çer­çe­ve­sin­de …

Devamını Oku

Global İletişim Devrimi ve Marshall McLuhan

Çağ­daş Ku­ram­cı­lar baş­lık­lı top­lan­tı­lar di­zi­mi­zin ye­din­ci­si­ni Ma­yıs ayın­da, Fa­tih Üni­ver­si­te­si Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Sos­yo­lo­ji Bö­lü­mü öğ­re­tim üye­si Yrd. Doç. Dr. Fah­ret­tin Al­tun ile bir­lik­te Ka­na­da­lı ile­ti­şim …

Devamını Oku