Ebe Sobe

Çocuk Dergiciliği: Çocuğun mu var, dergin var!

Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi Kır­kam­bar prog­ra­mı­nın Şu­bat ayı ko­nuk­la­rın­dan bi­ri Ebe So­be, Ok­ya­nus ve İsim Şe­hir der­gi­le­ri­nin Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Ni­hat Vu­ran idi. Ço­cuk ya­yın­cı­lı­ğı­nın aç­maz­la­rı, bu alan­da ya­yın­cı­lık yap­ma­nın zor­luk­la­rı ve …

Devamını Oku