Çocuk Dergiciliği: Çocuğun mu var, dergin var!

Paylaş:

Sa­nat Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi Kır­kam­bar prog­ra­mı­nın Şu­bat ayı ko­nuk­la­rın­dan bi­ri Ebe So­beOk­ya­nus ve İsim Şe­hir der­gi­le­ri­nin Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Ni­hat Vu­ran idi. Ço­cuk ya­yın­cı­lı­ğı­nın aç­maz­la­rı, bu alan­da ya­yın­cı­lık yap­ma­nın zor­luk­la­rı ve ül­ke­miz­de ço­cuk ya­yın­cı­lı­ğı­nın dü­nü, bu­gü­nü ve ya­rı­nı­nı ko­nuş­mak üze­re da­vet edi­len Vu­ran, ken­di ya­yın­cı­lık geç­mi­şi ve ço­cuk ya­yın­cı­lı­ğı­na ge­çiş hi­kâ­ye­siy­le su­nu­mu­na baş­la­dı.Prog­ram alı­şıl­mış du­ru­mun ak­si­ne, ül­ke­miz­de ço­cuk ya­yın­cı­lı­ğı­nın ge­li­şim se­rü­ve­niy­le il­gi­li ka­tı­lım­cı so­ru­la­rıy­la bir­lik­te en­for­ma­tik bir soh­bet ha­va­sın­da sür­dü. “Tür­ki­ye’de ço­cuk ya­yın­cı­lı­ğı ile ne tip eği­tim­ler­den geç­miş, han­gi alan­lar­dan in­san­lar uğ­ra­şı­yor? Bu alan­da ye­te­ri ka­dar ye­tiş­miş in­san var mı? Ço­cuk ya­yın­cı­lı­ğı­nı kim de­net­ler?” gi­bi so­ru­lar et­ra­fın­da şe­kil­le­nen otu­rum, za­man za­man Vu­ran’ın ço­cuk ya­yın­cı­lı­ğı ile il­gi­li tec­rü­be­le­ri­ni pay­laş­tı­ğı ser­best çağ­rı­şım­lı bir su­nu­ma dö­nüş­tü. Tür­ki­ye’de bu iş­le il­gi­le­nen ya­zar-çi­zer­le­rin ve si­vil top­lum ör­güt­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rın­dan da ör­nek­ler ve­ren Vu­ran, bu hu­sus­ta üzer­le­ri­ne dü­şe­ni ye­ri­ne ge­tir­mek için ge­rek­li gör­dük­le­ri du­rum­lar­da ta­vır ge­liş­tir­me­ye ça­lış­tık­la­rın­dan ve alan­la il­gi­le­nen her­ke­sin eleş­ti­rel ta­vır ta­kı­na­rak gö­nül­lü de­net­çi ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ğin­den söz et­ti. Ok­ya­nus der­gi­si­nin kö­tü ör­nek­ler kar­şı­sın­da ta­vır al­ma nok­ta­sın­da üze­ri­ne dü­şe­ni yap­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Vu­ran, bil­has­sa iyi ör­nek­le­ri yay­ma­ya ve kö­tü ör­nek­le­ri dik­ka­te al­ma­ma­ya özen gös­te­re­rek bu gö­rev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­di.Ka­tı­lım­cı­la­rın so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­ya­rak ko­nuş­ma­sı­nı sür­dü­ren Vu­ran’ın su­nu­mu­nu şu so­ru­lar et­ra­fın­da baş­lık­lan­dır­mak müm­kün:• Ço­cuk der­gi­ci­li­ği­nin ya­yın­cı­lık se­rü­ve­ni Tür­ki­ye’de ne şe­kil­de ge­liş­miş­tir? Bes­len­di­ği kay­nak­lar ne­ler­dir ve spon­sor­la­rı kim­ler­dir?• Ço­cuk der­gi­le­ri­nin mu­ha­ta­bı ço­cuk­lar mı­dır, ebe­veyn­ler mi?• Son yıl­lar­da Tür­ki­ye’de ço­cuk ya­yın­cı­lı­ğı ne gi­bi bir ge­liş­me kat et­ti? Bu tür ya­yın­lar ya­pan kaç ya­yı­ne­vi ve der­gi var? Bun­la­rın kaç­ta ka­çı müs­ta­kil ola­rak ço­cuk ya­yın­cı­lı­ğı yap­mak­ta­dır?• Ebe-So­be’nin ya­yın­cı­lık ma­ce­ra­sı ve ba­şa­rı hi­kâ­ye­si­nin ge­ri­sin­de­ki et­ken­ler ne­ler­dir?• Tür­ki­ye’de ba­ğım­sız ço­cuk ya­yı­nı yap­ma­nın zor­luk­la­rı ne­ler­dir?• Ço­cuk­lar­dan ge­len şi­ir ve fo­toğ­raf­la­rın ya­yın­lan­ma­sı­nın ye­ni ka­bi­li­yet­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı­na kat­kı­sı olu­yor mu?• Tür­ki­ye’de ço­cuk ya­yın­cı­lı­ğı­nın yi­ne bu alan­da ya­pı­lan pa­nel, fes­ti­val, atöl­ye­ler gi­bi fa­ali­yet­ler­le et­ki­le­şi­mi na­sıl­dır?Bu ve ben­ze­ri so­ru­lar et­ra­fın­da ge­li­şen otu­rum ço­cuk ya­yın­la­rı­nın ge­le­ce­ği­ne yö­ne­lik açı­lım ve ge­li­şim te­men­ni­le­riy­le nok­ta­lan­dı.

Daha fazla göster

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir