Emine Kaval

Dersaadet’in Kalbi Beyazıt

“Kalpten Kaleme İstanbul Semtleri” serisinin bu ayki konuğu Beşir Ayvazoğlu ile Beyazıt semti üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Beyazıt’ın tarihî süreç içerisinde geçirdiği değişimleri çok sayıda resim …

Devamını Oku

Almanya’da Osmanlı İzleri

La­tif Çe­lik, Tür­kisc­he Spu­ren in De­utsc­hland/Al­man­ya’da Tük İz­le­ri isim­li ki­ta­bın­dan ha­re­ket­le Os­man­lı­la­rın ta­rih içe­ri­sin­de Al­man­ya’da bı­rak­tık­la­rı iz­ler hak­kın­da bil­gi­ler sun­du. Ki­tap­ta me­tin­ler her iki dil­de, Türk­çe ve Al­man­ca …

Devamını Oku