Feyza Köse

Paradigmayı Aşalım, Evet ama Nasıl?

Sanat Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Sanat Tarihine Mümkün Bakışlar başlıklı program dizisinin ikinci konuğu Prof. Dr. Ayda Arel’di. Arel sunumunda, bir sanat tarihçisi olarak, mimarlık tarihi üzerinde çalışırken karşılaştığı …

Devamını Oku

Türkiye Mimarlığı: Türkiye’de Mimarlık Düşüncesi

Yıl­dız Tek­nik Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık Fa­kül­te­si ho­ca­la­rın­dan Doç. Dr. Bü­lent Tan­ju, ge­nel­de ve Tür­ki­ye öze­lin­de mi­mar­lık dü­şün­ce­si­nin tı­kan­dı­ğı yer­ler bağ­la­mın­da “Tür­ki­ye’de Mi­mar­lık Dü­şün­ce­si” baş­lık­lı bir ko­nuş­ma ger­çek­leş­tir­di.Tan­ju, …

Devamını Oku