Hayat

Bir Üst Düzey Yöneticinin Hayatından Kesitler

“Ba­şa­rı­lı in­san­la­rın ka­rar anı”, “On­lar na­sıl yö­ne­ti­yor­lar?”, “CE­O’la­rın bil­ge­li­ği”, “Yö­ne­ti­ci­nin kı­la­vu­zu”… Bu baş­lık­lar, her­han­gi bir ki­tap­çı­nın yö­ne­ti­me da­ir raf­la­rı­nı dol­du­ra­bi­le­cek ki­tap isim­le­ri­dir. Hep­si bi­ze, yö­ne­ti­me da­ir …

Devamını Oku

Osmanlı Entelektüel Hayatının Genel Hatları

Bir sü­re­dir Ka­na­da McGill Üni­ver­si­te­si Ins­ti­tu­te of Is­la­mic Stu­di­es’te ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren İh­san Faz­lı­oğ­lu, Os­man­lı en­te­lek­tü­el ha­ya­tı­nı iki bo­yut­ta in­ce­le­di: (a) Os­man­lı en­te­lek­tü­el ta­ri­hi araş­tır­ma­la­rın­da içi­ne dü­şü­len psi­ko­lo­jik so­run­lar …

Devamını Oku

Değişen Kentte Dinî Hayat

Medeniyet Araştırmaları Merkezi ile “Kadın Kimliği Üzerinden Çağdaş Kültür Okumaları” atölye grubunun ortaklaşa düzenlediği Sekülerleşme toplantılarının Nisan ayındaki konuğu, İstanbul Müftülüğü’nde 1999’dan bu yana din hizmetleri uzmanı olarak …

Devamını Oku