Kanada

Değişen Dünya Değişen Tasavvur: Kanada’da İslâm-Osmanlı Medeniyeti’nde

İl­gi­nin do­ğa­sı­nı amaç be­lir­ler!İki yıl­dır Ka­na­da McGill Üni­ver­si­te­si’nde ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü öğ­re­tim üye­si İh­san Faz­lı­oğ­lu, Tür­ki­ye zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da ka­la­ba­lık bir din­le­yi­ci kit­le­siy­le soh­bet …

Devamını Oku

Kanada Üzerine İlk İzlenimler

Uzun bir yol­cu­lu­ğun ar­dın­dan Cu­ma gü­nü öğ­le­ye doğ­ru To­ron­to Ha­va­ala­nı’na ini­yo­rum. Da­ha ön­ce Chi­ca­go Ha­va­ala­nı’nda çok çe­şit­li in­san top­lu­lu­ğu­nu bir ara­da gör­me­sem To­ron­to Ha­va­ala­nı be­ni ol­duk­ça …

Devamını Oku