Seyrüsefer

Cleveland, Gönlümün Yeni Hasreti

“Eğer burası sizin için ev demekse, evinize hoşgeldiniz” diyordu kaptan pilot, uçak Cleveland’a inerken. Bu sözlerine en az dört yıl hoşbulduk diye karşılık vereceğim. Bu şehre, …

Şiraz‘07

Şiraz’a otobüsle sabahın 5’inde varıyorum. Bjorn ve Morten ile buluşmak için sözleştiğimiz İstiklal Oteline gidiyorum. Fakat kapıları kapalı, zili arıyorum ama nafile… Otele yakın bir yerde …

İran Günceleri

İstanbul’97 Üniversite çıkışı haftanın birkaç günü uğradığımız Adnan Abinin Bakırköy’deki antikacı dükkanında liseden arkadaşım Hayrettin ile sohbet ediyoruz. Bana Nepal’e gidelim mi diye soruyor. Nasıl diye …

Princeton Postası

Önceki nüshadan mabad Efendim, bidatlerden pek hazzetmemekle beraber bazen bilerek/bilmeyerek eski köye yeni adetler getirmiyor değilim. Vakıa BSV Bülten’in evvelki nüshasının bu sütununları için karaladığım satırların sonundaki …

Princeton Postası

14 Şu­bat 2010. 9 ay 10 gün­lük Ame­ri­ka se­fe­ri­nin ilk gü­nü. Sa­bah 10.30 ci­var­la­rın­da kal­kan uça­ğı­mız 14.30 gi­bi New York J. F. Ken­nedy Ha­va­li­ma­nı’na iniş yap­tı. …

Berlin İzlenimleri

So­nun­da, bir se­ne­dir ge­ce­mi gün­dü­zü­mü dol­du­ran Dok­to­ra Ye­ter­lik Sı­na­vı’nı ve­rip tez ko­num olan Ce­mal Pa­şa’nın Su­ri­ye Va­li­li­ği’ne yo­ğun­laş­ma imkânı­nı bu­la­bil­miş­tim. Ko­nu I. Dün­ya Sa­va­şı dö­ne­mi ile …

Kuala Lumpur Notları

Bir haf­ta­lık res­mî bir top­lan­tı için git­ti­ğim Ma­lez­ya’da, ül­ke­yi gün­ler­ce bir uç­tan bir uca kat ede­cek, şe­hir­den şeh­re ge­ze­cek; so­kak­la­rı, çar­şı­la­rı do­la­şa­cak ka­dar vak­tim ol­ma­dı. Do­la­yı­sıy­la …

Suudi Arabistan İzlenimleri

Bir o kadar yakın ve bir o kadar uzak ülke, Suudi Arabistan. Bir o kadar bildik ve tanıdık ve bir o kadar da yabancı. İlk izlenimlerim …

Af­ro-Arap Bir Sen­tez: Su­dan

Su­dan’a ayak bas­ma­dan ön­ce, ora­da bu­ra­da is­mi­ni sık­ça duy­du­ğum ama hak­kın­da te­fer­ru­at­lı bil­gi sa­hi­bi ol­ma­dı­ğım sı­ra­dan bir Af­ri­ka ül­ke­siy­di gö­züm­de. Ulus­la­ra­ra­sı med­ya­da sık­lık­la “Dar­fur kri­zi” ile …