Kronik

Os­man­lı­lar­dan Bah­se­den Bi­zans Kro­nik­le­ri

Türk ta­rih­çi­li­ğin­de hak et­tik­le­ri il­ti­fa­ta hâ­lâ maz­har ola­ma­yan kay­nak­lar ara­sın­da Bi­zans kro­nik­le­ri var­dır. Rum mü­el­lif­le­rin Os­man­lı’dan bah­se­den ta­rih ki­tap­la­rı­nı ta­rih­çi­le­ri­miz ye­te­rin­ce kul­lan­mı­yor. Bi­zans­lı ta­rih­çi­le­rin Os­man­lı dev­le­ti­nin …

Devamını Oku