Medya

Türkiye’de Medya ve Milliyetçilik: Kurgu ve Gerçeklik

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi Ter­cü­man-ı Ah­val Ni­san ayı top­lan­tı­sı çer­çe­ve­sin­de Bo­ğa­zi­çi Sos­yo­lo­ji bö­lü­mün­den Zey­nep Fey­za Akı­ner­dem, ül­ke­miz­de son yıl­lar­da ar­tış gös­te­ren di­zi film fur­ya­sı­nı mer­cek al­tı­na ala­rak, …

Devamını Oku

Resimden Medyaya Doğru

Video sanatı (video art) 1960’larda taşınabilir kameranın üretilmesi ile başlar, 70’ler itibariyle de popülerleşir. Yaygın kullanımıyla video art aslında video ile yapılan sanat anlamına gelir. Videonun …

Devamını Oku