Mehmet Fatih Aysan

Kanada Üzerine İlk İzlenimler

Uzun bir yol­cu­lu­ğun ar­dın­dan Cu­ma gü­nü öğ­le­ye doğ­ru To­ron­to Ha­va­ala­nı’na ini­yo­rum. Da­ha ön­ce Chi­ca­go Ha­va­ala­nı’nda çok çe­şit­li in­san top­lu­lu­ğu­nu bir ara­da gör­me­sem To­ron­to Ha­va­ala­nı be­ni ol­duk­ça …

Devamını Oku