Paradigma

Paradigmayı Aşalım, Evet ama Nasıl?

Sanat Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Sanat Tarihine Mümkün Bakışlar başlıklı program dizisinin ikinci konuğu Prof. Dr. Ayda Arel’di. Arel sunumunda, bir sanat tarihçisi olarak, mimarlık tarihi üzerinde çalışırken karşılaştığı …

Devamını Oku

II. Meşrutiyet Dönemi Klasik Paradigmaları

Tür­ki­ye Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi’nin Bir Ki­tap/Bir Ya­zar prog­ra­mı­nın Şu­bat ayın­da­ki ko­nu­ğu Mus­ta­fa Gün­düz’dü. Gün­düz, An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Eği­tim Bi­lim­le­ri Ens­ti­tü­sün­de 2005 yı­lın­da dok­to­ra te­zi ola­rak ta­mam­la­yıp II. Meş­ru­ti­yet’in Kla­sik …

Devamını Oku

Modern Psikiyatrik Paradigma

 Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Divan Toplantıları’nın Haziran ayındaki konuğu Harran Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Medaim Yanık’tı. Yanık’ın “Modern Psikiyatrik Paradigma” başlığı altında …

Devamını Oku