Perspektif

Türk Dış-Po­li­ti­ka­sın­da Ye­ni Bir Pers­pek­tif: Me­de­ni­yet­ler İt­ti­fa­kı Gi­ri­şi­mi?

Ma­yıs ayın­da Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi’nin dü­zen­le­di­ği Te­zat su­num­la­rı­nın ilk ko­nu­ğu Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si Ka­mu Yö­ne­ti­mi Bö­lü­mü araş­tır­ma gö­rev­li­le­rin­den ve ay­nı bö­lü­mün dok­to­rant­la­rın­dan Ne­bi Miş idi. Miş, Ali …

Devamını Oku

Protesto

Uzay boşluğunda dünyaya yaklaşmakta olan ateş kütlesi ve gökdelenden düşmekte olan adamın kendini teselli etmek için her katta söylediği “Çok uzak çok iyi, çok uzak çok …

Devamını Oku