Politika

Dünya Politikasında Hindistan

Küresel Araştırmalar Merkezi’nin Ekim ayı konuklarından biri, Hindistan Jawaharlal Nehru Üniversitesi’nin Batı Asya Çalışmaları Merkezi’nden Prof. A. K. Ramakrishnan idi. Dünyanın farklı yerlerinde görev yapan ve …

Devamını Oku

İslâm Dünyası ve Darfur? Türkiye’nin Darfur Politikasının Sınırları ve İmkânları

Se­vil­la Üni­ver­si­te­si’nden dok­to­ra ada­yı Meh­met Öz­kan, ge­nel­de İs­lâm Dün­ya­sı­nın özel­de Tür­ki­ye’nin Dar­fur po­li­ti­ka­sı üze­ri­ne ka­le­me al­mak­ta ol­du­ğu ma­ka­le­si­ni bi­zim­le pay­laş­tı. Ko­nuş­ma­sı­nın ba­şın­da İs­lâm Dün­ya­sı­nın en önem­li …

Devamını Oku

Türkiye’nin Enerji Politikaları: Nabucco Projesi Örneği

Utah Üni­ver­si­te­si Si­ya­set Bi­li­mi Bö­lü­mü’nde dok­to­ra ça­lış­ma­la­rı­na de­vam eden, Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim gö­rev­li­le­rin­den Şa­ban Kar­daş, su­nu­mun­da Na­buc­co pro­je­si çer­çe­ve­sin­de AB-Tür­ki­ye ve Azer­bay­can-Tür­ki­ye iliş­ki­le­ri­ni tar­tı­şır­ken, Na­buc­co’nun Tür­ki­ye …

Devamını Oku

Sinemada Politik Duruş

SAM si­ne­ma soh­bet­le­ri­nin dör­dün­cü­sün­de Sır­rı Sü­rey­ya Ön­der’i ko­nuk et­tik. Si­ne­ma ve po­li­tik du­ruş ara­sın­da­ki iliş­ki­yi te­mel alan soh­bet, se­na­rist-yö­net­me­nin ken­di ha­yat hi­kâ­ye­si­ni an­lat­ma­sıy­la baş­la­dı. Ol­duk­ça ke­yif­li …

Devamını Oku

Türkiye ve İran’ın Irak’a Yönelik Politikalarının Mukayesesi

Kü­re­sel Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Te­zat top­lan­tı­la­rı­nın Şu­bat ayın­da­ki ko­nu­ğu Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Si­ya­set Bi­li­mi ve Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü’nde dok­to­ra ya­pan Mu­rat Ye­şil­taş’tı. Top­lan­tı­da Ye­şil­taş’ın iki kom­şu …

Devamını Oku