Tasavvur

Değişen Dünya Değişen Tasavvur: Kanada’da İslâm-Osmanlı Medeniyeti’nde

İl­gi­nin do­ğa­sı­nı amaç be­lir­ler!İki yıl­dır Ka­na­da McGill Üni­ver­si­te­si’nde ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü öğ­re­tim üye­si İh­san Faz­lı­oğ­lu, Tür­ki­ye zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da ka­la­ba­lık bir din­le­yi­ci kit­le­siy­le soh­bet …

Devamını Oku

Mo­dern Dö­ne­me Ge­çiş­te İs­lâ­mî İlim­ler Ta­sav­vu­ru-5:İh­ya ile Mo­der­nizm Ara­sın­da Fı­kıh / Fı­kıh­tan İs­lâm Hu­ku­ku­na: Os­man­lı Hu­kuk Dü­şün­ce­sin­de Dö­nü­şüm

MAM’ın dü­zen­le­di­ği “Mo­dern Dö­ne­me Ge­çiş­te İs­lâ­mî İlim­ler Ta­sav­vu­ru” tar­tış­ma­lı top­lan­tı­lar se­ri­si­nin be­şin­ci­sin­de Tür­ki­ye Di­ya­net Vak­fı İs­lâm Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi araş­tır­ma­cı­la­rın­dan Dr. Ey­yüp Sa­it Ka­ya ve Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si …

Devamını Oku

Mo­dern Dö­ne­me Ge­çiş­te İs­lâ­mî İlim­ler Ta­sav­vu­ru-4:Ge­le­nek­sel Dü­şün­ce­nin Kı­rıl­ma Dö­ne­mi: Os­man­lı Dü­şün­ce­sin­de Ha­dis ve Sün­net / Mo­dern Dö­ne­me Ge­çiş Sü­re­cin­de Hint Alt Kı­ta­sın­da Ha­dis İl­mi­nin Du­ru­mu

MAM ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Mo­dern Dö­ne­me Ge­çiş­te İs­lâ­mî İlim­ler Ta­sav­vu­ru” ana te­ma­lı top­lan­tı di­zi­si­nin ha­dis ve sün­net ko­nu­lu otu­ru­mu, Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si’nden Prof. Dr. İb­ra­him Ha­ti­boğ­lu …

Devamını Oku